top of page

ניהול קופת ועד עובדים

פרק 8 לתקנון ועדי עובדים עוסק בניהול כספי ועד העובדים וקובע, כי "ועד עובדים יקים, יפעיל וינהל קופת ועד של העובדים במקום העבודה".

על פי התקנון, כספי קופת הוועד יכולים לשמש אך ורק למטרת מימון פעולות ועד העובדים בתחומי פעילותו ובתחומי תרבות, חברה וספורט, עזרה הדדית, השתלמויות, שי לעובדים וכיוצא באלה – כאשר את אופן מימוש הכספים למטרות שלהן נועדו יש לקבוע ולאשר מראש במסגרת תקציב שנתי.

את הפעילות הכספית השוטפת של הוועד ואת קופת הוועד יש לנהל בחשבון בנק נפרד, אשר מוקם בהתאם להוראותיו של "המדריך לניהול כספי ועד עובדים", המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון והמחייב, בין השאר, בחירה של לפחות שלושה בעלי זכות חתימה.

לשם ניהול הכספים באופן שוטף, מחייב התקנון בחירה של גזבר, שיטפל בכל העניינים הכספיים של הוועד בכפוף להוראות התקנון והמדריך הכספי ויישא באחריות להם, כאשר יושב ראש הוועד לא יכול לכהן בתפקיד הגזבר.

במקום עבודה שבו מועסקים לפחות 100 עובדים, על ועד העובדים לבחור מקרב חבריו ועדת כספים, נוסף על הגזבר, שבין תפקידיה: הכנת תקציב שנתי, קיום בקרה ופיקוח תקציבי על ניהול כספי הוועד והגשת דוח כספי שנתי לוועד העובדים.

בתקנון נקבע כי מקורות המימון לפעולות הוועד הם:

  • תשלומים חודשיים שמותר לנכות משכר העובדים – כאשר שיעור הניכוי כפי שנקבע על ידי בינ"ה (בית נבחרי ההסתדרות) הוא 0.4 אחוזים משכר העובדים (בסיס השכר לעניין זה הוא השכר הקובע של העובד לתשלום פיצויי פיטורים, ללא תקרה).

  • השתתפות המעסיק או מענק של המעסיק לקיום פעולות שונות המאורגנות על ידי ועד העובדים או בצוותא עם המעסיק, כפי שפורט לעיל.

  • השתתפות עצמית מיוחדת של העובדים הנוטלים חלק בפעולה ייעודית מסוימת.

  • מקורות אחרים, כגון ריבית, עמלות וכדומה.

גביית תשלום מעבר לאמור אסורה, אלא אם אושרה בכתב ומראש על ידי הגורמים המתאימים באיגוד המקצועי.

במדריך הכספי נקבעו הוראות מיוחדות המסדירות רכישת מוצרים ושירותים לעובדים, והוגדרה מסגרת הפעילות המותרת – לפיה "ועד העובדים יטפל ברכישת מוצרים או שירותים מאת יצרן במסגרת רכישת שי לחגים או במסגרת ביצוע פעולות רווחה בעבור כלל העובדים במקום העובדה בלבד ולא לשום מטרה אחרת". על בסיס הוראות אלו נקבע נוהל רכישת המוצרים הלכה למעשה, והוא מפורט בפרק ט' למדריך הכספי.

בהקשר זה יש להוסיף ולהדגיש, כי במדריך הובהר ונקבע במפורש שבכל הקשור ברכישת מוצרים ושירותים, על ועד העובדים "להקפיד על טוהר המידות, על סדרי מינהל תקין ועל קיום הדין האוסר על ניגוד עניינים (אינטרסים) ועל הימצאות – ולו לכאורה – במצב של ניגוד עניינים".

על פי הוראות המדריך הכספי, נוסף על החובה לערוך רישום מלא ומדויק של כל פעילותו הכספית השוטפת של ועד העובדים במהלך שנת הכספים, על הוועד לערוך ולאשר דוחות כספיים שנתיים – וזאת עד לסוף חודש מרץ בכל שנה (90 יום מתום שנת הכספים). על הדוחות לשקף באופן מלא את פעולותיו של הוועד ואת מצבו הכספי (בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים), ולאחר אישורם בוועד העובדים יש להביא אותם לידיעת ציבור העובדים.

נוסף על פעילותו הכספית של ועד העובדים, רשאית אסיפה כללית של העובדים במקום העבודה להחליט על הקמת קרן עזר למטרה מוגדרת או למספר מטרות – למשל, מתן הלוואות לעובדים – אשר תפעל בנפרד מוועד העובדים. פעילותה של קרן עזר תיעשה על פי תקנון שייקבע מראש וניהול כספיה ייעשה בחשבון בנק נפרד. החברות בקרן עזר אינה חובה, והיא נתונה להחלטתו האישית של כל עובד, כאשר חברי ועד העובדים רשאים להיבחר להנהלת הקרן ובלבד שמספרם לא יעלה על שליש מחברי ההנהלה

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page